Newsletters

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výslovný souhlas se zpracováváním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) uděluje kupující paní Evě Plzákové, podnikající jako Eva PLZÁKOVÁ, se sídlem Sicherova 1703/30, 198 00 Praha 9, IČ: 45698520 (dále jen „wearsiluet.com“), jakožto správci osobních údajů, aby po dobu 30 let zpracovávala (a to i automatizovaně) osobní údaje kupujícího pro účely:
 
zjištění relevantních potřeb jakožto zákazníka wearsiluet.com
plnění smlouvy a poskytování služeb
nabídnutí, poskytnutí a dodání zboží wearsiluet.com
vedení zákaznické evidence
komunikace přes webové stánky wearsiluet.com
zasílání newsletteru e-mailem.
Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují
 
jméno
příjmení
adresa trvalého, příp. přechodného bydliště
doručovací nebo jiná kontaktní adresa
e-mailová adresa
výška
velikosti a míry (prsa-pas-boky).
Poučení správce o právech subjektu údajů podle §12 a 21 ZOOÚ
 
wearsiluet.com, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů. wearsiluet.com zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou.
 
wearsiluet.com zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanovenými účely, v níže uvedeném rozsahu, po dobu 30 let. Základní účely zpracování osobních údajů:
 
plnění smlouvy a poskytování služeb
účetní a daňové účely
splnění právní povinnosti
zjištění relevantních potřeb subjektu údajů jakožto zákazníka wearsiluet.com
nabídnutí, poskytnutí a dodání zboží wearsiluet.com
vedení zákaznické evidence
komunikace přes webové stánky wearsiluet.com
zasílání newsletteru e-mailem.
wearsiluet.com zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
 
identifikační údaje:
 
jméno
příjmení
adresa trvalého, příp. přechodného bydliště
doručovací nebo jiná kontaktní adresa
e-mailová adresa
výška
velikosti a míry (prsa-pas-boky).
wearsiluet.com získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.
 
wearsiluet.com vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a wearsiluet.com.
 
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle wearsiluet.com a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ mezi zpracovatelem a wearsiluet.com jako správcem.
 
wearsiluet.com zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je wearsiluet.com technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje wearsiluet.com i od případných zpracovatelů osobních údajů.
 
wearsiluet.com informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
 
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu jejich zpracování, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
 
wearsiluet.com poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že wearsiluet.com nebo smluvní zpracovatel wearsiluet.com provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn: požádat wearsiluet.com nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby wearsiluet.com nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. wearsiluet.com vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Tento souhlas se uděluje dobrovolně, za vědomí toho, že ho lze kdykoliv odvolat. Neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru potřebám kupujícího/objednatele.